Uit de Kerkenraad

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdagmorgen 13 juni 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Openbaring 15: 3 en 4 (het lied van Mozes en van het lam over Gods grootheid) en ging voor in gebed.

Namens de gemeente Alphen-Chaam gaf de heer Gerritsen een toelichting op de herinrichtingsplannen van de Dorpsstraat in Chaam, mede in verband met de consequenties hiervan voor het terrein van onze kerk. Op 3 juli a.s.wordt een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners van Chaam gehouden in het SKAC over deze herinrichtingsplannen. Bram van Dijk zal wat het herinrichtingsplan van de Dorpsstraat betreft optreden als contactpersoon namens de Commissie Beheer.

Bram van Dijk gaf een toelichting op de per 25 mei in werking getreden nieuwe privacywetgeving aan de hand van de van de PKN ontvangen richtlijnen. De nieuwe wetgeving betekent dat veel foto’s van de website verwijderd zullen moeten worden. Onder groepsmails aan gemeenteleden zal standaard moeten komen te staan dat iemand zich kan uitschrijven voor berichten van de kerk. Er zullen mailadressen moeten komen op naam van de kerk, gerelateerd aan de functies van degenen die veel voor de kerk mailen. Aan alle vrijwilligers (inclusief de ambtsdragers) wordt per mail gevraagd of zij, al dan niet met foto, in het nieuwe jaarboekje willen staan. Het jaarboekje zal alleen worden verstrekt aan gemeenteleden. In De Schakel voor september zal een artikel over het nieuwe privacybeleid komen. Bram van Dijk en Anneke Bogaard zullen de model-privacyverklaring completeren en op de website laten plaatsen. Bram van Dijk is voor een jaar benoemd als coördinator privacy, onder verantwoordelijkheid van de Commissie Beheer. Privacy is echter een verantwoordelijkheid van iedereen die vanuit een functie in de kerk persoonsgegevens verwerkt. Dat moet veilig en vertrouwelijk worden gedaan.
Met inachtneming van het besprokene heeft de kerkenraad besloten de model-privacyverklaring van de PKN over te nemen.

In het kerkblad van Ginneken heeft een stukje gestaan van ds. van Frans Rookmaaker waarin hij schrijft dat het weer goed met hem gaat. De kerkenraad heeft besloten de bloemen van zondag 24 juni te bestemmen voor ds. Frans Rookmaker en zijn vrouw.

In verband met aftreden als kerkenraadslid per 1 augustus a.s. van Gerdi van Putten heeft de kerkenraad besloten Gerda Graveland te benoemen als kerkenraadslid-pastoraal klankbord. Gerdi van Putten zal zich blijven bezighouden met het maken van De Schakel. De kerkenraad verheugt zich over het aantreden van Gerda Graveland.

De voorzitter sloot de vergadering nadat hij was voorgegaan in gebed.