Uit de kerkenraad

Nel de Bruin

 

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 12 september 2017. De vicevoorzitter opende de vergadering en las Jesaja 40:31, waarna zij voorging in gebed. Het rondje zegeningen tellen was een positieve start van deze vergadering. 

De opkomst ter voorbereiding van de startzondag/jaarthema was niet erg groot, maar het resultaat gaf reden tot tevredenheid. 

Na problemen met het geluid lijken deze nu verholpen na aanschaf van een nieuwe headset en reparatie van onderdelen in de geluidskast. 

De jaarrekening 2016 commissie beheer is klaar voor controle. De kerkenraad is akkoord met het voorstel de jaarrekening ook in de komende jaren te laten opmaken door Krijgsman Advies BV Breda. Ben Wentink heeft zijn taak binnen de telcommissie beëindigd. De kerkenraad is dringend op zoek naar een coördinator van de telcommissie. 

De kerkbladen vanaf 1947 in de torenkamer aanwezig moeten bewaard blijven. Een groot deel kan worden ondergebracht bij het Regionaal Archief in Tilburg. Bram van Dijk zal Jeen Bijlsma gaan assisteren bij o.a. archiefbeheer. 

Beleggingsstatuut: onduidelijkheden met betrekking tot de gang van zaken bij de ASN-bank zullen in de commissie LLG besproken worden. 

De schoonmaakwerkzaamheden van het kerkgebouw zullen vaker met externe krachten plaatsvinden naast de VIP vrijwilligers.

Ontvangen verzoeken tot openstelling en het gebruikmaken van het kerkgebouw zullen nader bekeken worden.

Een verzoek voor een onderhoud met de voorzitter commissie beheer is besproken en zal worden gepland.

De jaarboekjes zullen gelijktijdig met het oktober nummer van De Schakel verzonden worden. Een woord van dank aan Piet Delhaas.

Ds. Sara Dondorp mag terugkijken op een goed zomerseizoen Kerk & Toerisme en Rondje Open Kerk. De evaluaties van beide werkgroepen zullen binnenkort plaatsvinden.

De ledenadministratie is bijna gereed. De lijsten voor de Kerkbalans en De Schakel moeten nog geselecteerd worden. Het jaargesprek met de predikant zal gepland worden.

Besloten werd zondag 17 september alle collectes (kerk, diaconie en predikantsplaats) te bestemmen voor noodhulp aan Sint Maarten.

Andries van Dijk, Anneke Bogaard en Coloma de Kanter hebben op 1 september de protestants-katholieke herdenking van de Reformatie in Bergen op Zoom bijgewoond op uitnodiging van de bijzondere classicale vergadering van de classis. Op 29 oktober zal een “Hervormingsdienst” worden gehouden i.v.m. 500 jaar reformatie.

De schooldienst met het Beekdal zal op 12 november gehouden worden. De dienst van Schrift en Tafel op 19 november. Ds. Sara Dondorp heeft met Jan Sjoerd van der Vaart een Iona-viering met zanggroep Multiple Voice afgesproken op 22 april 2018. De scriba zal een datum afspreken in 2018 voor een dienst met medewerking van de Delfg’HouseBand.

Bij de rondvraag werd gesproken over de vervolgcursus AED. Over een eventuele gratis cursus zal navraag gedaan worden.

Tot slot las Ds. Sara Dondorp Psalm 84, waarna de vicevoorzitter de vergadering sloot.