UIT DE KERKENRAAD                                                                                      Andries van Dijk

 
De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 14 november 2017.  De voorzitter opende de vergadering en las
Johannes 15: 1-9 ‘De wijnstok en de ranken’.

De begroting 2018 van de Commissie Beheer is akkoord bevonden en heeft ter inzage gelegen voor de gemeente. Ruud Anema heeft laten weten te stoppen als penningmeester per 1-1-2018. Er is nog geen opvolger gevonden. De kerkenraad is Ruud dankbaar voor de werkzaamheden die hij voor de Ledevaertkerk heeft verricht. Omdat sinds 2017 de begroting en de jaarrekening van de Commissie Beheer door de firma Krijgsman worden gemaakt, is de taak van de penningmeester minder zwaar geworden. 
Hans de Kruyf zal het beleggingscontract tussen kerk en ASN-bank namens de Commissie Diaconie ondertekenen en Jaap van Swet namens de Commissie Beheer. Beiden maken deel uit van beleggingsadviescommissie. In december zal dit zijn beslag vinden, zodat de beleggingen per 1-1-2018 van start kunnen gaan.

De begroting 2018 van de Commissie Diaconie is akkoord bevonden en heeft ter inzage gelegen voor de gemeente.

Het Pastorale team van de katholieke kerk houdt vast aan de bisschoppelijke regel dat protestanten niet mogen deelnemen aan de eucharistie. Hierdoor kan geen oecumenische dienst meer plaatsvinden in de katholieke kerk. De oecumenische dienst zal daarom ook dit jaar weer in de Ledevaertkerk worden gehouden. Er wordt een katholiek koor voor deze dienst uitgenodigd. Diaken Joop Smies van de katholieke kerk zal zijn medewerking verlenen. De dienst is gepland op zondag 28 januari 2018. Dit is de laatste dag van de Week van Gebed voor de eenheid.

Op 16 en 17 november 2017 heeft de Generale Synode een begin gemaakt met een gesprek over de liturgie. In maart 2018 vindt waarschijnlijk de laatste classicale vergadering in de huidige vorm plaats. Vanaf 1 mei 2018 is de regionale vertegenwoordiging geregeld in “ringen”. Vier mensen uit Brabant vertegenwoordigen dan de protestantse kerken uit heel Brabant. In De Schakel zal t.z.t. iets over de wijzigingen in de landelijke PKN worden geschreven.

Tijdens het jaargesprek kerkenraad - predikant is gesproken over de te zakelijke sfeer tijdens de kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad heeft daarom afgesproken, dat er tussendoor ruimte zal zijn voor meer sociale contacten van kerkenraadsleden, andere ambtsdragers en commissieleden onderling. Omdat het logischer zou zijn geweest dat een van de vertegenwoordigers van vorig jaar bij het laatste jaargesprek aanwezig was geweest, wordt besloten hiermee volgend jaar rekening te houden. Het jaargesprek gaf verder reden tot tevredenheid.

Jacqueline Verheijen (diaken) en Anneke Bogaard (ouderling-scriba) zijn per 1 december aan hun  tweede ambtstermijn begonnen.

Bas en Ainsley van Raak hebben ds. Sara Dorndorp gevraagd of zij hun op 12 oktober 2017 geboren dochter Victoria Jacoba (Xara) van Raak op 25 februari 2018 wil dopen. Xara is het zusje van Lexi, die op 14 augustus 2016 door Sara werd gedoopt. De kerkenraad is hiermee akkoord.

Tot slot las ds. Sara Dondorp ‘Open ons’ uit ‘Een druppel jou’ gebeden, waarna de voorzitter de vergadering sloot.