Uit de kerkenraad

Nel de Bruin

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 10 oktober 2017. De vicevoorzitter opende de vergadering en las Psalm 23, waarna zij voorging in gebed.  

Het jaarthema: Veelstemmig Samen. De Lutheravond kan gezien worden als een onderdeel van het jaarthema-de stem van Luther. De liturgiecommissie zal zich binnenkort buigen over de verdere vormgeving van dit thema.

Er is uitvoerig gesproken over het soepel functioneren van de kerkenraadsvergaderingen met een vaste vertegenwoordiging, zodat effectief vergaderen mogelijk is.

De jaarrekening 2016 commissie beheer is akkoord bevonden en komt spoedig ter inzage voor de gemeente. De kerkenraad heeft grote waardering voor de vele werkzaamheden, die dankzij de inzet van de commissie beheer, tot stand zijn gekomen. Commissie beheer zal de komende tijd kijken of er mensen toegevoegd kunnen worden.

De commissie diaconie zal met goedkeuring van de kerkenraad een advertentie plaatsen in De Schakel voor uitbreiding van het aantal diakenen. De diaconie streeft ernaar de begroting 2018 voor de volgende vergadering klaar te hebben. In deze begroting zal een bedrag van € 5000,- worden opgenomen voor individuele hulp. Vooruitlopend op de opbrengst van de gezamenlijke collecte voor noodhulp aan Sint Maarten heeft commissie diaconie reeds € 1500,- overgemaakt naar Kerk in Actie in samenwerking met het Rode Kruis. De dames Verheijen en de Bruin hopen de landelijke diaconale dag te bezoeken op 11 november a.s. en zullen verschillende workshops volgen. 

Ds. Sara Dondorp kon terugkijken op een goed zomerseizoen Kerk & Toerisme en Rondje Open Kerk. De rol van de campingpastores bleek waardevol en werd zeer gewaardeerd. Een punt van zorg is de onderbezetting van katholieke zijde in de werkgroep. Piet Dirven heeft toegezegd achterwacht te willen zijn. Commissie beheer wordt gevraagd het pastoraat op de campings met een jaarlijkse bijdrage te ondersteunen. De ondersteuning vanuit de commissie diaconie blijft 4500,-

Via een emailbericht aan de scriba werd door een gastpredikant waarderend gesproken over de inhoud en prachtige uitvoering van De Schakel.

In de classisvergadering is verslag gedaan van de synodevergadering. Per 1 mei 2018 gaat het aantal classes van 70 naar 11, elk met een eigen classis predikant. Tijdens de overgangssituatie wordt een “kopgroep” gevormd uit de huidige classes die samen de nieuwe classis Brabant /Limburg gaat vormen. Deze kopgroep zal o.a. belast worden met het werven van de classispredikant. Er zal niet meer vanuit elke gemeente een afvaardiging gaan naar de vergadering van de classis. Een nadeel hiervan kan zijn dat er geen rechtstreekse verbinding meer is met de classis. Ook het thema kerk en duurzaamheid werd besproken. De kerkenraad heeft afgesproken bij de evaluatie van het beleidsplan nadrukkelijk te letten op duurzaamheid.

De kerkenraad is dankbaar voor het vele werk gedaan voor het optimaliseren van de ledenadministratie.

De schooldienst met het Beekdal zal op 12 november gehouden worden. De dienst van Schrift en Tafel op 19 november. De Delfg’HouseBand zal wegens omstandigheden niet meewerken aan een dienst medio 2018.

De Ledevaertkerk is evenals de Antonius Abt aangemeld als deelnemende kerk aan de Brabantse Open Kerkendag op 26 november a.s. van 13.00 tot 17.00 uur. (www.openkerkenbrabant.nl) De beide kerken zullen ook geopend zijn op 15 december a.s. van 18.00-21.30 uur  tijdens de moonlightshopping.

Ds. Sara Dondorp heeft onlangs de Groene Bijbel aangeschaft. Hieruit las zij het Zonnelied voor van Sint Franciscus uit 1125. Hierna sloot de vicevoorzitter de vergadering.