UIT DE KERKENRAAD                                                                                                          Andries van Dijk

 
De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 13 maart 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Kolossenzen 1: 12-21 (evangelie en verzoening) en ging voor in gebed.

De jaarrekening 2017 van de Commissie Beheer zal worden behandeld in de vergadering van 10 april a.s.
De jaarrekening 2017 van de Commissie Diaconie heeft een negatief saldo van € 2375,- ten opzichte van de begroting. Dit is gekomen door extra uitgaven in verband met meerdere rampen, o.a. op Sint-Maarten. De kerkenraad heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd.

De startproblemen bij de ASN-bank voor de beleggingen zijn opgelost. De te beleggen bedragen kunnen worden gestort.

Kapelaan Jochem van Veldhoven houdt vast aan de eucharistieviering op zondagmorgen in Chaam. Daarom zal in januari 2019 de oecumenische dienst op zondagmorgen in de RK-kerk in Alphen worden gehouden. De eucharistieviering in Alphen op zaterdagavond zal gewoon doorgaan. 
Ds. Sara Dondorp heeft de werkgroep oecumene laten weten dat katholieke mensen welkom zijn in de schuurdienst op Hemelvaartsdag. Het wordt echter geen oecumenische dienst. Ds. André Vlieger van de Prot. Gemeente Zundert zal op Hemelvaartsdag de overdenking doen.

De kerkenraad heeft de jaarstukken 2017 van de Commissie voor de begraafplaats goedgekeurd. 

Tot nu toe zijn er geen aanmeldingen van gemeenteleden/muzikanten die op de vrijwilligersavond op 13 juli a.s. iets willen spelen. Iedereen die een instrument bespeelt of goed kan zingen wordt verzocht zich aan te melden bij Sara Dondorp of Andries van Dijk.

Er wordt al gewerkt aan het preekrooster voor 2019. Ds. Sara Dondorp zal om de andere zondag in onze kerk preken. Dit geeft meer regelmaat. Zij doet daardoor niet meer alle Avondmaaldiensten.

In plaats van een gezinsdienst zal er in juli 2018 een “teenerdienst” worden voorbereid.

In januari jl. begon de kerkenraadsvergadering om 19.30 uur. Dit is goed bevallen. Daarom heeft de kerkenraad besloten, dat m.i.v. april a.s. de kerkenraadsvergaderingen zullen beginnen om 19.30 uur.

Tot slot las ds. Sara Dondorp een gedicht uit Woord en Dienst van maart 2018 “Het Kruis. Wat moet ik met jullie”, waarna de voorzitter de vergadering sloot.