Beleidsplan 2021 - 2025

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Chaam c.a.

Visie

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Het is opkomen voor mensen die in de knel zitten door welke oorzaak dan ook. Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren en bij de geëigende instanties te bepleiten daaraan iets te doen. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen. De gehele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen o.a. armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking en streven naar oprechtheid.

Diaconale zorg

Bij diaconale zorg gaat het vooral om het bieden van (financiële) hulp aan hen die daaraan behoefte hebben, maar ook om een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Bij de Protestantse Gemeente te Chaam c.a. spelen vooral zaken als: Begeleiding/ondersteuning asielzoekers en statushouders, kinderen AZC, stichting De Vrolijkheid, Pater Poels, voedselbanken, de Pauluskerk in Rotterdam, St. de Hoop in Dordrecht en de Gaarshof in Baarle-Nassau. Door contacten met de predikant, contactpersonen en bezoekdames van de verschillende dorpen proberen we alert te zijn op signalen, die wijzen op een diaconale ondersteuning. Incidenteel kan de diaconie, in bepaalde situaties, de mogelijkheid bieden voor persoonlijke leningen.

Eredienst

Diakenen hebben een liturgische taak tijdens de eredienst. De meest zichtbare bijdrage vindt plaats tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

Rekening nummer diaconie. NL13INGB00011.36.141

Financieel beleid

Naast de financiële verplichtingen die de diaconie heeft t.a.v. het diaconaal en missionair aandeel in binnen- en buitenland worden ook particuliere initiatieven en initiatieven in de directe omgeving van Chaam ondersteund. Stichtingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de overheid worden in principe niet gesteund door de diaconie. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor rampenbestrijding waar ook ter wereld als “noodhulp” Aangezien de laatste jaren er steeds meer én vaker een beroep op de diaconie wordt gedaan, hebben we, in overleg met de kerkenraad besloten, om bij de begroting rekening te houden met een mogelijk te kort.

Middelen

Om haar taken te kunnen uitvoeren heeft de diaconie geld nodig. Zo zijn er de volgende geldelijke inkomsten: 1 • Inkomsten uit onroerende goederen en geldmiddelen die in het verleden veelal door schenkingen zijn verkregen. Deze leveren rendement op in de vorm van pacht, huur, rente en dividend. • Opbrengsten van de collectes tijdens de kerkdiensten.

Collectes

Bij elke dienst is er een diaconale collecte. Er zijn twee rondgangen, waarvan de tweede bestemd is voor de diaconie. Het landelijk collecterooster (Kerk in Actie) wordt hierbij zoveel mogelijk aangehouden. Bij de dienst van Schrift en Tafel wordt in de kring gecollecteerd voor een jaarlijks door het college van diakenen vast te stellen doel. Gemeenteleden hebben de mogelijkheid hiervoor een voorstel te doen.

Besteding van gelden

Om haar diaconale taken in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren, dient continuïteit gewaarborgd te zijn. Het streven van de diaconie is er daarom op gericht om, zoveel als mogelijk, evenwicht te bewaren tussen inkomsten en uitgaven. Aangezien er op dit moment voldoende financiële middelen zijn, is een eventueel incidenteel tekort acceptabel. De concrete besteding van gelden is afhankelijk van de telkens wisselende vraag naar hulp en ondersteuning. Er wordt een giftenplan gehanteerd: plaatselijk, provinciaal/landelijk en wereldwijd. De diaconie legt d.m.v. de jaarrekening jaarlijks verantwoording af van de bestede gelden. Een externe stelt de jaarrekening op en deze wordt, conform de regels van de Kerkorde vervolgens beoordeeld en goedgekeurd alvorens deze wordt ingediend bij de landelijk kerk. De laatste jaren gebeurt dit via FRIS, het digitale online-systeem van de P.K.N.

Informatieverstrekking en toerusting

De toerusting van de diakenen gebeurt in samenwerking met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De diakenen zijn geabonneerd op het blad: Diakonia. De diakenen kunnen toegerust worden door het bezoeken van o.a. De Landelijke Diaconale dag en de diverse vergaderingen georganiseerd door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Informatieverstrekking aan de gemeenteleden vindt plaats via het maandblad De Schakel, foldermateriaal en www.ledevaertkerk.nl

Samen kerk zijn

De komende jaren zal er veel werk op de diaconie afkomen. Meer dan vroeger zal er van alle kanten een (financieel) beroep op ons worden gedaan. Het feit dat wij een kleine diaconie zijn, beperkt ons in de hoeveelheid projecten, initiatieven en acties die wij kunnen oppakken. Samenwerking met andere (kerkelijke) instanties zal/ kan daarbij nodig zijn. Dit gebeurt ook al sinds 2009, zoals bij Welkom met Kerst. Speciaal op 2° Kerstdag, wordt voor eenzamen en anderen uit de regio, die dit nodig hebben, een feestelijke middag georganiseerd. Een eventuele kerkelijke achtergrond is daarbij niet van belang. Voor de ouderen, eenzamen, mantelzorgers en zij die een steuntje in de rug nodig hebben uit de eigen gemeente wordt 2 sinds 2009 de Diaconale Verwendag georganiseerd. Ook brengt de diaconie jaarlijks de landelijke vakantie weken onder de aandacht.

De bestaande aandacht voor eenzamen, zorgbehoevenden, mantelzorgers en ouderen wordt zo mogelijk geïntensiveerd. De diaconie blijft zoeken en streven naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een laagdrempelige open en gastvrije (Ledevaert) gemeenschap. Deze bijdrage behoeft niet per definitie van financiële aard te zijn, maar kan ook op bestuurlijk-en/of organisatorisch vlak zijn / liggen. Ook blijft zij pogen de jeugd ontvankelijk te maken voor en te betrekken bij diaconaat eventueel samen met andere (kerkelijke) gemeenten.

Chaam, juni 2021