Uit de Kerkenraad (KRV-7)

Fred van Raaij

Op dinsdag 9 juli heeft de kerkenraad vergaderd, de zevende vergadering in 2019. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de goedkeuring van het beleidsplan. Aanwezig waren Sara Dondorp, Nel de Bruin, Gerda Graveland, Pieter Poortinga, Anneke Bogaard en Fred van Raaij. Geopend werd met het lezen van Handelingen 8: 26-40, Filippus en de Kamerling, en een gebed van Huub Oosterhuis.

Het concept-beleidsplan, geschreven door Sara Dondorp, Joke van Oord, Hans de Kruyf en Fred van Raaij, is voor commentaar voorgelegd aan de commissies Beheer, Diaconie, Pastoraat en Communicatie. De commissie Beheer stelt enkele nieuwe activiteiten voor zoals muziek, exposities, congressen en een jaarlijks diner voor een goed doel. Ook is er vanuit de gemeente de suggestie gedaan om een zorgcoöperatie op te richten. Deze reacties hebben betrekking op de uitwerking van het beleidsplan en dat is nog niet aan de orde. Derhalve stelt de kerkenraad het beleidsplan vast. 

Er zullen kopieën van het concept-beleidsplan in de consistorie worden gelegd zodat gemeenteleden er kennis van kunnen nemen. Het wordt ook gepubliceerd in De Schakel van september. De kerkenraad besluit dat er op 8 september na de dienst gemeenteberaad zal zijn, waar het beleidsplan met gemeenteleden zal worden besproken. Het gemeenteberaad zal pas beginnen na de koffie en nadat de tafel en het avondmaalstel zijn opgeruimd.

De kerkenraad heeft als jaarthema gekozen: “Verbinden door verhalen” omdat dit aansluit bij het beleid om meer naar buiten te treden en met anderen samen te werken om belangrijke activiteiten uit te voeren. Op de diaconale zondag 6 oktober zal het PKN-jaarthema worden gebruikt “Een goed verhaal”. De beide thema’s zijn verwant en er is geen bezwaar dat er op de diaconale zondag een verwant thema wordt gebruikt. 

De commissie Beheer meldt dat ze op 10 juni vergaderen met de heer Cor Schaap. financieel adviseur van de PKN. Hans de Kruyf van de commissie Diaconie zal hierbij aanwezig zijn. 

De commissie Beheer heeft besloten per 1 september te stoppen met beleggen bij Fair Capital Partners en het vrijkomende geld onder te brengen in ASN-beleggingsfondsen. 

Het gaat niet goed met Kerk en Toerisme. Er is te laat begonnen met de werving van pastores zodat er slechts enkele weken pastores zijn op camping Buitenlust. Er zijn wel de gehele periode pastores aanwezig op camping de Flaasbloem. 

In de kerk is deze zomer een expositie van schilderijen van ds. Wagenvoorde. Deze schilderijen zijn ook aanwezig gedurende de weken dat de kerk is opengesteld in het kader van Rondje Open Kerk.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorschot van € 1000 dat de commissie Beheer wil verstrekken aan Chaamerconcerten Plus. De commissie Beheer wil onderzoeken of het mogelijk is een stichting te maken van Chaamerconcerten Plus, om zo subsidies van derden mogelijk te maken.

Er is nog geen nieuwe koster gevonden door de oproep in De Schakel. Er wordt nu een advertentie geplaatst in Ons Weekblad. Het Handboek Kosters stamt uit de vorige eeuw en dient herschreven te worden. Pieter Poortinga zal ernaar kijken.

 

Uit de Kerkenraad (KRV-8)

Fred van Raaij

Op dinsdag 10 september heeft de kerkenraad vergaderd, de achtste vergadering in 2019. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de goedkeuring en uitvoering van het beleidsplan. Aanwezig waren Sara Dondorp, Gerda Graveland, Pieter Poortinga, Joke van Oord en Fred van Raaij. Joke verving als scriba Anneke Bogaard, die niet aanwezig kon zijn. De voorzitter opent met de lezing van delen uit Habakuk 1 en 2 over rechtvaardigheid. 

In het gemeenteberaad na afloop van de dienst van 8 september is het beleidsplan voorgelegd aan onze gemeente en besproken. Er ontstond een levendige discussie over de toekomst van onze gemeente met tal van standpunten en opinies wat er zou moeten gebeuren. Gemeenteleden zijn zich duidelijk bewust dat zonder nieuw beleid onze gemeente kleiner wordt en uiteindelijk ophoudt te bestaan. Er waren weinig reacties op het beleidsplan zelf. Het beleidsplan werd goedgekeurd en dat betekent dat we kunnen starten met de uitvoering ervan. 

We gaan in de komende maanden onze huidige activiteiten kritisch beoordelen en vaststellen wat behouden dient te blijven en in welke vorm. Als we als Ledevaertgemeente deze activiteiten niet meer (volledig) zelf kunnen uitvoeren, zoeken we partners voor samenwerking en zou de activiteit in een stichting kunnen worden ondergebracht. We willen uiteraard ook nagaan welke sterke en unieke activiteiten we zeker willen behouden. Er is besloten een prioriteringsschema te maken in welke vergadering van de Kerkenraad welke activiteiten aan de orde zullen komen.

Voor de uitvoering van het beleidsplan zijn veel externe contacten en relaties nodig. Hiervoor wordt op 15 september Joke van Oord bevestigd als ouderling “externe betrekkingen”. Zij legt zich toe op het vinden en onderhouden van externe relaties van de Ledevaertgemeente met andere partijen en personen. Deze zondag is het ook startzondag met als thema “Verbinden door Verhalen”.

Er is een taakgroep ingesteld die gaat nadenken over de toekomst van ons kerkgebouw. Ze zal hierover een notitie opstellen die in de kerkenraad zal worden besproken. Voorzitter van deze taakgroep is Pieter Poortinga, commissie Beheer.

Er zijn nog veel andere onderwerpen in de vergadering aan de orde gekomen, zoals wat we kunnen doen voor de Iraanse vluchtelingen die onze diensten al enkele weken bijwonen en bijbelstudie willen doen in ons gebouw onder leiding van hun eigen pastor. Er worden vrouwelijke gemeenteleden gevraagd die willen meedoen met het gemeentelijke initiatief “doorburgeren” in Chaam dat wordt gedaan voor vrouwelijke asielzoekers. Deze laatste groep is een andere groep dan de hier genoemde Iraanse vluchtelingen.

De commissie beheer heeft mogelijk een nieuwe koster gevonden, die, als alles goed gaat, in september aan ons als kerkelijke gemeente zal worden voorgesteld.

Besloten is dat er op 3 november een kerkdienst zal zijn in samenwerking met de basisschool Het Beekdal, en op 26 januari 2020 een oecumenische dienst in de Ledevaertkerk. Er is geen oudejaarsdienst op dinsdag 31 december, maar de dienst op zondag 29 december zal oudejaarselementen bevatten zoals oliebollen. 

In plaats van een grote bijeenkomst in het najaar voor alle commissie en de kerkenraad, worden alle commissies één voor één uitgenodigd als hun activiteiten en plannen aan bod zijn op de agenda van de kerkenraad.