Uit de Kerkenraad

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdagavond 12 maart 2019. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Openbaringen 22: 16 t/m 21 (“Ja, Ik kom spoedig”) en ging voor in gebed.

De heidedag van de kerkenraad c.a. wordt, met 16 deelnemers, op zaterdag 6 april gehouden in de Uitdaging in Ulvenhout. De Commissie Toekomst is, met toestemming van de kerkenraad, begonnen met de voorbereiding van het thema van de heidedag.

De jaarrekening 2018 van de Commissie Beheer wordt behandeld in de vergadering van april.

De jaarrekening 2018 van de Commissie Diaconie is behandeld. Het werken met FRIS (= Financieel Registratie en Informatie Systeem van de PKN) bleek geen sinecure te zijn. Daarom wil de Commissie Diaconie onderzoeken of het maken van de jaarrekening kan worden uitbesteed aan bureau Krijgsman. De kerkenraad is hiermee akkoord. Ds. Sara Dondorp zal op de Ringbijeenkomst West-Brabant navragen of andere kerken het werken met FRIS ook lastig hebben gevonden. Ook dit jaar is geëindigd met een negatief exploitatieresultaat. Er is veel geld gegaan naar projecten, vooral wereldwijd. Afgesproken is, dat in De Schakel van mei informatie zal worden gegeven over de aanvulling die de diaconie doet op collectes die worden overgemaakt naar hulporganisaties. De kerkenraad besloot de jaarrekening 2018 van de Commissie Diaconie goed te keuren en bedankte de commissieleden voor hun inzet.  Op de zondagen 24 en 31 maart lag de jaarrekening ter inzage voor de gemeente.

Er zijn nog geen mensen gevonden die de taken van Rennie Brouwer en Ben Wentink in de Stichting Cultuur in de Zomer willen overnemen. Voor de werkgroep Rondje Open Kerk is nog geen secretaris gevonden. De kerkenraad is akkoord met het voorstel om tijdens ROK een aantal schilderijen van ds. Martin Wagenvoorde uit Breda in de kerk op te hangen. De bedoeling is, dat de schilderijen zijn opgehangen tijdens het eerste ROK op 10 juli a.s. Het openingsconcert is op vrijdag 12 juli met Peter van der Stoel (piano) en Jan Sjoerd van der Vaart (orgel).

Voor de Paaswake is nog geen organist gevonden. Daarom denkt ds. Sara Dondorp erover om in die dienst Taizéliederen te laten zingen, eventueel met ondersteuning van een CD. 

Nu blijkt dat Euterpe niet komt zingen op Palmzondag en op Pinkstermorgen, kan de viering van Schrift en Tafel op Pinkstermorgen gewoon doorgaan.

In de dienst op Hemelvaartsdag zal Mark van den Berge piano spelen. Ds. Sara Dondorp zal contact met hem opnemen i.v.m. de liedkeuze. Jannie van der Meer en Anneke Bogaard zullen de organisatie van de Agapè-maaltijd op zich te nemen op Hemelvaartsdag.

Dit was de laatste kerkenraadsvergadering met Andries van Dijk als voorzitter. Namens de kerkenraad bedankte Nel de Bruin hem voor 4 jaar voorzitterschap en overhandigde zij hem een attentie. Andries van Dijk bedankte op zijn beurt voor deze geste en de samenwerking in de afgelopen 4 jaar. 

Tot slot las ds. Sara Dondorp als slotwoord het gedicht ‘Verstilling’ naar Psalm 62 uit het boekje ‘Een knipoog van u zou al helpen’ van Karel Eijkman, waarna de voorzitter de vergadering sloot.