Uit de kerkenraad

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdagavond 8 januari 2019. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Psalm 91: 9 t/m 16 (De Heer is mijn toevlucht) en ging voor in gebed. 

Op zaterdagmiddag 6 april a.s. wordt de jaarlijkse heidedag van de kerkenraad gehouden, met aansluitend een etentje. Als thema is gekozen: de positie van de kerk in de lokale gemeenschap.

De jaarrekeningen 2018 van de Commissie Beheer en de Commissie Diaconie staan op de agenda voor de kerkenraadsvergadering van 12 maart 2019.

Drukkerij Roggeband heeft laten weten dat de huidige tint die gebruikt wordt voor de middenpagina’s van De Schakel op is. In verband met de kosten heeft de kerkenraad besloten om gebruik te maken van het resterende lichtgroene papier van de drukkerij.

De kerkenraad acht de aanstelling van een nieuwe ouderling communicatie zeer wenselijk. Het blijft een punt van aandacht. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij de kerkenraad.

De stichting Kerk & Toerisme is in december 2018 opgericht. De notariële akte is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Op 31 maart a.s. treedt Andries van Dijk af als voorzitter van de kerkenraad en zal Fred van Raaij bevestigd worden als ouderling/interim-voorzitter. Zijn voordracht is bij deze vermeld in De Schakel en wordt afgekondigd in de dienst van zondag 17 en zondag 24 maart 2019. Op 31 maart a.s. treedt Kees Koedijk af als ouderling/voorzitter van de Commissie Beheer en zal Pieter Poortinga bevestigd worden als ouderling/voorzitter van de Commissie Beheer. Zijn voordracht is bij deze eveneens vermeld in De Schakel en zal ook worden afgekondigd op voornoemde zondagen. Omdat Pieter Poortinga heeft aangegeven niet als ouderling van dienst te kunnen fungeren, heeft Andries van Dijk zich bereid verklaard om deze taak als “gewoon” ouderling op zich te nemen. De kerkenraad zal hierover in de februarivergadering een besluit nemen.

De kerkenraad heeft, naar aanleiding van de evaluatie van de Moonlightshopping in december 2018, besloten om de kerk tijdens de Moonlightshopping in december 2019 opnieuw open te stellen. Er zullen echter geen koren of muziekgroepen meer optreden. Eventuele achtergrondmuziek op orgel of piano behoort wel tot de mogelijkheden.

Ds. Sara Dondorp en Andries van Dijk hebben op 8 januari 2019 mede namens de Ledevaertkerk de uitvaartdienst van ds. Frans Victor Rookmaaker in de Prot. Kerk van Ginneken bijgewoond. In de dienst werden de spiritualiteit en de humor van ds. Rookmaaker belicht.

In de eerste week van januari 2019 hebben tweehonderd predikanten/theologen van orthodox-protestantse huize in Nederland hun handtekening gezet onder de zgn. Nashville-verklaring. Dit is een uit Amerika afkomstige verklaring waarin onder meer huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, homoseksualiteit en transseksualiteit worden veroordeeld. 

De kerkenraad heeft zich van deze verklaring gedistantieerd.

Zowel de kerstnachtdienst als de dienst op kerstmorgen 2018 zijn goed bezocht. Het waren mooie diensten. Besloten is om direct vóór de dienst op kerstavond 2019 te bepalen of de nazit binnen of buiten het kerkgebouw plaatsvindt. Het schenken van de drankjes door jongeren is (en wordt) zeer op prijs gesteld. De kerkenraad hoopt, dat deze traditie nog lang kan worden voortgezet. Het houden van de oudejaarsdienst op zondagmorgen 30 december 2018 bleek een goede keuze.

In de Stille Week 2019 zullen op maandag de sobere maaltijd en op dinsdag het passieconcert plaatsvinden. Of er op woensdag een vesperdienst  zal worden gehouden, is nog niet zeker. Op donderdag zal de avondmaalsviering in de kring plaatsvinden net als bij de zondagse diensten van schrift en tafel. De dienst voor Goede Vrijdag zal zoals gebruikelijk worden voorbereid door de liturgiecommissie. De paaswake en de dienst op zondagmorgen blijven ongewijzigd. In de dienst op paasmorgen zal de cantorij haar medewerking verlenen.

Ds. Sara Dondorp en Andries van Dijk bezoeken op 7 februari 2019 het zg. kleine kerkenoverleg in de Prot. Kerk van Ginneken, waar gesproken zal worden over de positie van de kerk in de lokale gemeenschap.

Als slotwoord las ds. Sara Dondorp “Eeuwige wederkomst” uit het boekje Advent & Kerst, waarna de voorzitter de vergadering sloot.